Badge: Mahou Shoujo Fan

Number of Mahou Shoujo anime seen

Rank Earn XP Required Users Completion %
Rank 1 50 10 3132 20.95%
Rank 2 100 20 1605 10.74%
Rank 3 250 30 935 6.25%
Rank 4 500 50 424 2.84%
Rank 5 1000 75 208 1.39%
Title Genres
Quantity
#26
f3derado
183
#27 181
#28 181
#29 177
#30 177
#31 175
#32 173
#33 170
#34 169
#35 169
#36 168
#37 167
#38 166
#39 165
#40 165
#41 163
#42 163
#43 162
#44
De_Baer
161
#45 161
#46 160
#47 160
#48 159
#49 155
#50 152

Checking MAL Profile...