Badge: Mahou Shoujo Fan

Number of Mahou Shoujo anime seen

Rank Earn XP Required Users Completion %
Rank 1 50 10 3132 20.95%
Rank 2 100 20 1605 10.74%
Rank 3 250 30 935 6.25%
Rank 4 500 50 424 2.84%
Rank 5 1000 75 208 1.39%
Title Genres
Quantity
#226 71
#227 70
#228 70
#229 70
#230 70
#231
RecklessPeggy
70
#232 70
#233 70
#234 70
#235
HUNNekoSama1101
70
#236 69
#237 69
#238 69
#239 69
#240 69
#241 69
#242 69
#243 68
#244 68
#245 68
#246 68
#247 68
#248 68
#249 67
#250 67

Checking MAL Profile...