Badge: Mahou Shoujo Fan

Number of Mahou Shoujo anime seen

Rank Earn XP Required Users Completion %
Rank 1 50 10 2868 21.38%
Rank 2 100 20 1471 10.96%
Rank 3 250 30 864 6.44%
Rank 4 500 50 391 2.91%
Rank 5 1000 75 188 1.40%
Title Genres MAL ID
Quantity
259
17edwins17
257
252
#4 251
#5 241
#6 237
#7 230
#8 228
#9 222
#10 220
#11 219
#12 210
#13 194
#14 190
#15 185
#16 185
#17 184
#18 179
#19 179
#20 177
#21 176
#22 175
#23 171
#24 170
#25 170

Checking MAL Profile...